Cookies
Potwierdzenie moich wyborów
Zezwolenie na wszystkie

Odrzucenie wszystkich

WARUNKI HANDLOWE

SANSWISS POLSKA sp. z o.o., ul. Wrocławska 95, 58-306 Wałbrzych

 1. ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienia należy przesyłać faxem na nr 74 840 76 90 - lub na dostępne adresy Email.
  2. Na zamówieniu musi znajdować się czytelny podpis osoby zamawiającej.
  3. W zamówieniu należy podać adres dostawy wraz z telefonem kontaktowym.

 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  1. W przypadku wyrobów niestandardowych (każdy wyrób w nietypowym rozmiarze, kolorze z innym wypełnieniem niż szkło przezroczyste 07, w tym wyroby ze skosami i wycinkami) czas realizacji wynosi około 4 tygodnie.
  2. W przypadku wyrobów standardowych – do 14 dni po wzajemnym potwierdzeniu zamówienia.
  3. W przypadku wyrobów znajdujących się w magazynie – 48 h.

 3. TRANSPORT
  1. Koszty transportu pokrywa firma SANSWISS POLSKA Sp. z o.o.
  2. W momencie odbioru przesyłki od kuriera osoba odbierająca obowiązana jest w obecności kuriera doręczającego przesyłkę sprawdzić czy towar nie został uszkodzony w trakcie przewozu.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przez kuriera należy odmówić przyjęcia przesyłki.
  4. W momencie podpisania listu przewozowego odpowiedzialność za towar przechodzi na osobę odbierającą.

 4. CENY
  1. Ceny zawarte CENNIKU są cenami netto. Należy doliczyć do nich należny podatek VAT.

 5. V. OKRES GWARANCJI
  1. 2 lata na kabiny prysznicowe.
  2. 2 lata na brodziki z litego marmuru (MARBLEMATE i ILA), oraz brodziki akrylowe.
  3. Termin gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży produktu przez firmę SANSWISS POLSKA Sp. z o.o.
  4. Wady produktów (kabin, brodzików) ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez serwis firmowy SANSWISS POLSKA Sp. z o.o. w ciągu 30 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia w firmie SANSWISS POLSKA Sp. z o.o.
   W uzasadnionych przypadkach z uwagi na zakres stwierdzonych wad termin naprawy może zostać przedłużony, o czym klient zostanie poinformowany.
  5. Gwarancja obejmuje właściwie zamontowany towar zgodnie z załączoną instrukcją montażu.

 6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
  1. Gwarancja nie obejmuje:
   1. Uszkodzeń mechanicznych wyrobu (pęknięcia, wygięcia, zarysowania itp.) powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania produktu.
   2. Części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania w szczególności uszczelek.
   3. Czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem oraz regulacją produktu.
   4. Wad i uszkodzeń spowodowanych:
    - montażem niezgodnym z instrukcją montażu,
    - dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,
    - wytrącaniem się osadów z wody,
    - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych,
    - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
  2. Udzielamy gwarancji, o której mowa powyżej pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad konserwacji określonych w niniejszych warunkach handlowych.
  3. Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego z wymogami technicznymi transportu lub składowania, a także starannie sprawdzić powierzchnię zamontowanych tafli (szkło). Wszelkie uszkodzenia zauważone przed montażem winny być reklamowane przed jego rozpoczęciem.
  4. Należy starannie sprawdzić kabinę w terminie 30 dni od momentu zakupu w przeciwnym razie prawo do reklamacji z tytułu niekompletności i ewentualnych szkód powstałych w transporcie wygasa (nie dotyczy to wad ukrytych).
  5. Za szkody powstałe podczas montażu oraz stwierdzone po zamontowaniu (z wyłączeniem wad ukrytych), nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosimy również kosztów montażu i demontażu kabiny, jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone po jej zamontowaniu, a mogły być z łatwością stwierdzone niezwłocznie.
  6. Zauważone wady należy zgłaszać w miejscu zakupu towaru.
  7. Wady lub uszkodzenia towaru stwierdzone przez Klienta podczas eksploatacji będą usuwane w okresie trwania gwarancji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji firmie SANSWISS POLSKA Sp. z o.o. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na zakres stwierdzonych wad termin naprawy może zostać przedłużony, o czym klient zostanie poinformowany.
  8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, karta gwarancyjna i kupon gwarancyjny, opieczętowany w punkcie sprzedaży, z naniesionym modelem i numerem artykułu towaru, datą sprzedaży i podpisem Klienta potwierdzającym akceptację zasad gwarancji zakupionego towaru.
  9. Klient traci gwarancję w przypadku nie zgłoszenia sprzedającemu wady w terminie 2 miesięcy od ujawnienia się wady.
  10. Wezwanie i przyjazd serwisu w sytuacjach całkowicie nieuzasadnionych będą skutkować obciążeniem Klienta kosztami dojazdu i naprawy.
  11. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

 7. UTRZYMANIE KABINY W CZYSTOŚCI
  1. Do codziennej pielęgnacji należy używać miękkiej ściereczki. Do czyszczenia szkła wystarczają delikatne płyny do mycia naczyń lub rekomendowane przez naszą firmę specjalne preparaty do mycia szyb z fabrycznie naniesioną powłoką AQUAPERLE.
  2. W żadnym wypadku nie należy stosować ostrych przedmiotów, chemikaliów lub środków szorujących, które prowadzą do zarysowań powierzchni kabiny lub mogą wejść w reakcję chemiczną z powłoką AQUAPERLE, co skutkuje utratą gwarancji.

 8. INSTRUKCJA MONTAŻU
  1. Montażu kabiny należy dokonywać zgodnie z załączoną instrukcją. Zalecamy Państwu skorzystanie z usług wykwalifikowanego instalatora.
  2. W przypadku stwierdzenia braku instrukcji montażu w opakowaniu nie należy przystępować do montażu kabiny. Niezwłocznie należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę lub zgłosić się bezpośrednio do firmy SANSWISS POLSKA Sp. z o.o., celem wydania w/w instrukcji.