Cookies
Potwierdzenie moich wyborów
Zezwolenie na wszystkie

Odrzucenie wszystkich

Formularz reklamacyjny

Dane firmy zgłaszającej reklamację

Nazwa i adres firmy: *

Imię, nazwisko osoby przyjmującej reklamację:

Telefon kontaktowy osoby przyjmującej reklamację:

Adres E-mail: *

Numer faktury w firmie SANSWISS: *

Dane klienta zgłaszającego reklamację

Imię i nazwisko: *

Telefon:*

Adres E-mail:*

Miasto:*

Kod pocztowy:*

Adres: *

Załączanie plików

Kliknij przycisk "Dodaj plik", następnie wybierz z dysku plik, który chcesz załączyć. Wszystkie dodane pliki zostaną dołączone do bieżącego formularza reklamacyjnego.

Informacje dotyczące reklamowanego produktu

Data nabycia towaru:*

Dowód sprzedaży:*

Nazwa towaru i numer katalogowy: *

Ilość zakwestionowanego towaru:

Przyczyna reklamacji, dokładny opis zgłaszanych wad: *

Czas i okoliczności wystąpienia wad:

Reklamowany towar znajduje się:

Żądania osoby zgłaszającej reklamację: *
 • naprawa
 • wymiana
 • ekspertyza serwisu
 • dosłanie brakujących elementów
Klient oświadcza iż korzysta z gwarancji:
tak nie
* Pola wymagane

Warunki reklamacji produktów SanSwiss

OKRES GWARANCJI

 1. 2 lata na kabiny prysznicowe.
 2. 2 lata na brodziki z litego marmuru (Marblemate i ILA) oraz brodziki akrylowe.
 3. Termin gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży produktu przez firmę RONAL Bathrooms sp. z o.o.
 4. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest ważna karta gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.
 5. Wady produktów (kabin, brodzików) ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez serwis firmowy RONAL Bathrooms sp. z o.o. w ciągu 30 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia w firmie RONAL Bathrooms sp. z o.o. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na zakres stwierdzonych wad termin naprawy może zostać przedłużony, o czym klient zostanie poinformowany.
 6. Gwarancja obejmuje właściwie zamontowany towar zgodnie z załączoną instrukcją montażu.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

 1. Gwarancja nie obejmuje
  1. Uszkodzeń mechanicznych wyrobu (pęknięcia, wygięcia, zarysowania itp.) powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania produktu.
  2. Części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania w szczególności uszczelek,
  3. Czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem oraz regulacją produktu.
  4. Wad i uszkodzeń spowodowanych:
   • montażem niezgodnym z instrukcją montażu,
   • dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,
   • wytrącaniem się osadów z wody,
   • nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych,
   • niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania i przeznaczeniem produktu.
 2. Udzielamy gwarancji, o której mowa powyżej pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad konserwacji określonych w niniejszych warunkach handlowych.
 3. Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego z wymogami technicznymi transportu lub składowania, a także starannie sprawdzić powierzchnię zamontowanych tafli (szkło). Wszelkie uszkodzenia zauważone przed montażem winny być reklamowane przed jego rozpoczęciem.
 4. Należy starannie sprawdzić kabinę w terminie 30 dni od momentu zakupu w przeciwnym razie prawo do reklamacji z tytułu niekompletności i ewentualnych szkód powstałych w transporcie wygasa (nie dotyczy to wad ukrytych).
 5. Za szkody powstałe podczas montażu oraz stwierdzone po zamontowaniu (z wyłączeniem wad ukrytych), nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosimy również kosztów montażu i demontażu kabiny, jeśli uszkodzenia zostaną stwierdzone po jej zamontowaniu, a mogły być z łatwością stwierdzone niezwłocznie.
 6. Zauważone wady należy zgłaszać w miejscu zakupu towaru.
 7. Wady lub uszkodzenia towaru stwierdzone przez Klienta podczas eksploatacji będą usuwane w okresie trwania gwarancji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji firmie RONAL Bathrooms sp. z o.o. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na zakres stwierdzonych wad termin naprawy może zostać przedłużony, o czym klient zostanie poinformowany.
 8. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, karta gwarancyjna i kupon gwarancyjny, opieczętowany w punkcie sprzedaży, z naniesionym modelem i numerem artykułu towaru, datą sprzedaży i podpisem Klienta potwierdzającym akceptację zasad gwarancji zakupionego towaru.
 9. Klient traci gwarancję w przypadku nie zgłoszenia sprzedającemu wady w terminie 2 miesięcy od ujawnienia się wady
 10. Wezwanie i przyjazd serwisu w sytuacjach całkowicie nieuzasadnionych będą skutkować obciążeniem Klienta kosztami dojazdu i naprawy.
 11. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.