Cenimy Twoją prywatność
Nasza strona internetowa wymaga plików cookies do poprawnego działania.

Używamy ich również do analizy ruchu, co pozwala nam ulepszać jej funkcjonalność oraz treść. Wyrażenie zgody na "wszystkie pliki cookies" przyczyni się do dalszego rozwoju naszej witryny.

Aby kontynuować musisz wybrać rodzaj plików cookies, z których możemy korzystać.

Akceptuję wymagane cookies
Więcej informacji
Akceptuję wszystkie cookies
Więcej informacji
Gwarancja 2+3

Kup w salonie sprzedaży dowolną kabinę prysznicową SanSwiss
i uzyskaj 5-letnią gwarancję na zakupiony towar.

PDF pobierz szczegółowy regulamin
lista salonów sprzedaży znajdź salon sprzedaży
*serie nie objęte programem: ANNEA, SOLINO, VALEA, OCELIA, EASY i MODUL

REGULAMIN PROGRAMU „GWARANCJA 2+3”

§ 1 Definicje
 1. „Gwarant” – oznacza SanSwiss Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
 2. „Dokument gwarancyjny” – oznacza standardowy dokument gwarancyjny jaki stanowi załączony do cennika produktów marki SanSwiss dokument pt. Warunki handlowe SanSwiss Polska Sp. z o.o., z którego wynika 2-letni okres gwarancji,
 3. „Dodatkowa gwarancja” – oznacza gwarancję udzielaną przez Gwaranta na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie na okres dodatkowych 3 lat, a zatem łącznie z podstawową gwarancją na okres 5 lat od daty zakupu towaru, na który udzielana jest gwarancja,
 4. „Sprzedawca” – oznacza podmiot profesjonalny, dokonujący sprzedaży towarów Gwaranta ostatecznemu odbiorcy – Konsumentowi,
 5. „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą zakupu towaru Gwaranta dla celów własnych, niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. „Strona internetowa Gwaranta” – oznacza oficjalną stronę internetową SanSwiss Polska Sp. z o.o. pod adresem www.sanswiss.pl,
 7. „Certyfikat dodatkowej gwarancji” – oznacza dokument wydrukowany po zalogowaniu się na stronie internetowej Gwaranta.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Gwarant udziela standardowo 2-letniej gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.
 2. Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie Gwarant udzieli dodatkowych 3 lat gwarancji na sprzedane przez siebie towary, które w ramach sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę w salonach stacjonarnych zostaną nabyte przez Konsumenta i będą przez niego użytkowane.
 3. Warunkiem ważności Dodatkowej gwarancji oraz wykonania jakichkolwiek zobowiązań gwarancyjnych przez Gwaranta jest okazanie dowodu zakupu towaru Gwaranta w salonie stacjonarnym Sprzedawcy wraz z certyfikatem, pochodzącym ze strony internetowej Gwaranta utworzonym w tej samej dacie, w której doszło do sprzedaży towaru.
 4. Dodatkowa gwarancja udzielana jest w zakresie opisanym w Dokumencie Gwarancyjnym , z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
 5. Dodatkowa gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się w trakcie normalnego użytkowania, w tym w szczególności uszczelek oraz nie obejmuje powłoki ochronnej Aquaperle w razie jej niewłaściwego użytkowania.
 6. Dodatkowa gwarancja nie jest udzielana na kabiny prysznicowe z następujących serii: ANNEA, SOLINO, VALEA, OCELIA, EASY i MODUL.
 7. Przed udzieleniem dodatkowej gwarancji Sprzedawca obowiązany jest sprawdzić na stronie internetowej Gwaranta czy inne serie kabin poza wymienionymi w ust. 6 nie zostały wyłączone z promocji objętej niniejszym Regulaminem.
 8. Dodatkowa gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 9. Dodatkowa gwarancja jest udzielana wyłącznie na rzecz Konsumenta, który nabył towar od Sprzedawcy. Uprawnienia z dodatkowej gwarancji nie mogą być przekazane w jakikolwiek sposób na rzecz innego Konsumenta lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
§ 3 Zasady udzielania dodatkowej gwarancji
 1. Możliwość wytworzenia certyfikatu poprzez stronę internetową Gwaranta posiadają wyłącznie Sprzedawcy, którzy zawarli z Gwarantem umowę ramową w sprawie udzielania dodatkowej gwarancji na produkty Gwaranta.
 2. Do zawarcia umowy ramowej może dojść z inicjatywy Gwaranta lub na wniosek Sprzedawcy.
 3. Po zawarciu umowy ramowej Sprzedawca otrzyma login oraz hasło dostępowe do logowania się na stronie internetowej Gwaranta.
 4. Po dokonaniu sprzedaży towaru Gwaranta na rzecz Konsumenta Sprzedawca będzie miał możliwość wytworzenia za pomocą strony internetowej Gwaranta certyfikatu dodatkowej gwarancji.
 5. Certyfikat dodatkowej gwarancji musi zostać wytworzony tego samego dnia, w którym doszło do sprzedaży towaru, aby dodatkowa gwarancja została skutecznie udzielona.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.